VADOVYBĖ

ISS A/S įmonės valdyba

Visi valdybos nariai yra nepriklausomi, išskyrus darbuotojų atstovus.

Edited BoD Niels_v2

CHAIR

Niels Smedegaard

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0086

DEPUTY CHAIR

Henrik Poulsen

2019_BOD_Valerie Beauleui

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

Edited BoD 1

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

2020_EGM_Søren Thorup Sørensen

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0056

MEMBER OF THE BOARD

Ben Stevens

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0068

MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0024

MEMBER OF THE BOARD

Nada Elboayadi (E)

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0018

MEMBER OF THE BOARD

Joseph Nazareth (E)

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0002

MEMBER OF THE BOARD

Elsie Yiu (E)

Audito ir rizikos komitetas

Audito ir rizikos komitetas vertina išorines finansines ataskaitas, apskaitos politikas, taip pat kontroliuoja grupės rizikos valdymo, vidaus valdymo bei verslo tęstinumo klausimus. Komitetas taip pat kontroliuoja grupės vidaus audito reikalus ir vertina apskaitos, dividendų bei grupės mokesčių politikas. Be to, audito ir rizikos komitetas kontroliuoja ir ir priima sprendimus dėl bendradarbiavimo su nepriklausomais auditoriais, peržiūri audito procesą bei auditorių išplėstines ataskaitas ir teikia auditorių teikimo rekomendacijas valdybai.

2020 m. įvyko septyni audito ir rizikos komiteto susirinkimai.

Audito ir rizikos komitetas 2020 m. tęsė grupės finansų politikos pritaikymo vertinimą, nagrinėjo svarbias finansines sąmatas ir sprendimus bei rizikas, susijusias su finansine atskaitomybe, įskaitant vidinės kontrolės sistemų vertinimą. Audito ir rizikos komiteto įstatai buvo peržiūrėti ir atnaujinti, atsižvelgiant į grupės vidaus audito įstatus ir išteklius.

2021 m. yra suplanuoti septyni susirinkimai.

Audito ir rizikos komiteto nariai yra laikomi nepriklausomais, kaip reglamentuoja Danijos įmonių valdymo rekomendacijos.

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0056

CHAIR

Ben Stevens

2019_BOD_Valerie Beauleui

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

2020_EGM_Søren Thorup Sørensen

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

Darbo užmokesčio komitetas

Direktorių valdyba (Valdyba) įkūrė darbo užmokesčio komitetą (toliau vadinamas Darbo užmokesčio komitetu arba tiesiog Komitetu). Komitetas prižiūri darbo užmokesčio politikos parengimą. Jo nariai vertina ir teikia rekomendacijas dėl atlyginimo valdybos ir grupės vykdančiųjų vadovų tarybos (angl. „Executive Group Management Board“, EGMB) nariams. Komitetas taip pat patvirtina grupės vykdančiųjų vadovų (angl. „Executive Group Management“, EGM) atlyginimus.

Komitetas peržiūri darbo užmokesčio politiką bent kartą per metus ir užtikrina, kad darbo užmokestis atitiktų darbo užmokesčio politikos nuostatoms.

2020 m. įvyko vienuolika darbo užmokesčio komiteto susirinkimų.

2020 m. ISS buvo kupini iššūkių – teko susidurti su pasauline pandemija, teko atremti kibernetines atakas, įvyko svarbių pasikeitimų vadovų tarpe bei buvo atnaujinta įmonės strategija. Toliau pateikiama santrauka, kaip šie iššūkiai paveikė vadovų darbo užmokestį.

Vadovų darbo užmokestis 2020 m.

Direktorių tarybos darbo užmokestis buvo 8,0 mln. DKK (2019 m.: 8,8 mln. DKK)

Grupės vykdančiųjų vadovų tarybos narių atlygis už 2020 m. buvo 26,9 mln. DKK (2019 m.: 24,7 mln. DKK)

Atsižvelgiant į 2020 m. rezultatus, kuriuos stipriai paveikė COVID-19 pandemija, pagal trumpojo laikotarpio iniciatyvų programą buvo išmokėta 72 % numatytos sumos naujam grupės vykdančiajam direktoriui, 59 % grupės finansų vadovui ir 59 % vykdančiajam Europos regiono direktoriui

Ilgo laikotarpio iniciatyvų programa, patvirtinta 2018 m., nebuvo taikoma 2021 m. kovo mėnesį, nes veiklos rezultatai nebuvo pasiekti

COVID-19 ir kibernetinės atakos

Direktorių valdyba antrąjį ketvirtį savanoriškai susimažino užmokestį 20 %. Grupės vykdančiųjų vadovų taryba ir grupės vykdantieji vadovai antrąjį ketvirtį taip pat susimažino atlyginimus 20 %

Trumpojo laikotarpio iniciatyvų programa buvo peržiūrėta ir finansiniai tikslai buvo sumažinti nuo 75 % iki 50 %, o ne finansiniai tikslai (sudarantys 25 % vertinimo) nustatyti taip, kad didžiausias dėmesys būtų skirtas skubiems veiksmams, skirtiems sušvelninti iššūkių poveikį

Ilgojo laikotarpio iniciatyvos programa 2020 m. pelno tikslams buvo padalinta į dvi dalis: vienerių metų tikslas 2020 m. ir dvejų metų tikslas 2021–2022 m. Jau egzistuojančios 2018 m. ir 2019 m. programos nebuvo pakeistos

Pasikeitimai vadovų tarpe

Remiantis paslaugų sutartimi, ankstesnis grupės vykdantysis direktorius Jeff Gravenhorst turi teisę gauti 24 mėnesių atlyginimą

2020 m. rugsėjo 1 d. naujuoju grupės vykdančiuoju direktoriumi paskirtas Jacob Aarup-Andersen. Grupės vykdančiajam direktoriui buvo dalinai kompensuota už akcijų iniciatyvas, kurios nutraukiamos pasitraukiant iš pareigų

Pierre-François Riolacci 2020 m. gegužę suteiktas lojalumo apdovanojimas

2020 m. gruodį Kasper Fangel paskirtas grupės finansų vadovu, o Pierre-François Riolacci paskirtas vykdančiuoju Europos regiono vadovu

Darbo užmokesčio komiteto veiklos 2020 m. plačiau aprašomos darbo užmokesčio ataskaitoje.

Darbo užmokesčio komiteto nariai yra laikomi nepriklausomais, kaip reglamentuoja Danijos įmonių valdymo rekomendacijos.

 

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0068

CHAIR

Cynthia Mary Trudell

Edited BoD Niels_v2

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

Edited BoD 1

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

Paskyrimų komitetas

Paskyrimų komitetas padeda direktorių valdybai užtikrinti, kad paskiriant bei vertinant kandidatus į direktorių valdybą ir grupės vykdančiųjų vadovų tarybą, būtų laikomasi atitinkamų reikalavimų. Be to, Paskyrimų komitetas teikia rekomendacijas nominuojant arba paskiriant direktorių valdybos, grupės vykdančiųjų vadovų tarybos ir komitetų narius.

2020 m. įvyko 14 Paskyrimo komiteto susirinkimų.

Svarbiausios Paskyrimų komiteto veiklos 2020 m. buvo pagalba organizuojant paieškos procesus ir teikiant rekomendacijas nominuojant naujus tarybos narius bei paskiriant naująją grupės vykdantįjį direktorių, tęstinumo planų ir organizacinių pakeitimų peržiūra.


Paskyrimų komiteto nariai yra laikomi nepriklausomais, kaip reglamentuoja Danijos įmonių valdymo rekomendacijos. 

Edited BoD Niels_v2

CHAIR

Niels Smedegaard

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0068

MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

Edited BoD 1

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

Sandorių komitetas

Sandorių komitetas teikia rekomendacijas direktorių valdybai dėl tam tikrų didelių įsigijimų, kapitalo investicijų mažinimo ir klientų sutarčių, peržiūri sandorių planus, vertina atrinktus sandorius.

2020 m. įvyko trys Sandorių komiteto susirinkimai.

2020 m. Sandorių komitetas peržiūrėjo pasiūlymus stambiems klientams, komercinių sandorių procesus ir standartus, prižiūrėjo komercinius procesus, kapitalo mažinimo investicijas bei teikė rekomendacijas direktorių valdybai.

Sandorių komiteto nariai yra laikomi nepriklausomais, kaip reglamentuoja Danijos įmonių valdymo rekomendacijos.

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0056

CHAIR

Ben Stevens

Edited BoD Niels_v2

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0086

DEPUTY CHAIR

Henrik Poulsen

2019_BOD_Valerie Beauleui

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

Board evaluations

The Board of Directors of ISS A/S conducts annual Board evaluations. A description of the annual Board evaluation procedure and the general conclusions are included in the Statutory Corporate Governance Reports of ISS A/S from 2017. The Statutory Corporate Governance Reports of ISS A/S can be found in the link below.

View reports

ŽMONĖS KURIA VIETAS

40.500+ klientų 30+ šalių